1391/8/17 چهارشنبه
 
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
توضیحات
دکتر حافظ حاتمی
عضو علمی ادبیات
 دکترحسن جعفریان 
عضو علمی ریاضی
بیژن سلیمانی
عضو علمی حقوق
---------------
دکترعلی اکبر شریفی
عضو علمی روانشناسی
----------------
دکترامید بابایی
عضو علمی علوم اجتماعی
دکتر محمود خسروی
عضو علمی الهیات
کارنامه علمی و پژوهشی
زهرا جعفری
عضو علمی کامپیوتر
مرضیه فیاض
عضو علمی الهیات
----------------
مجید عابدینی  عضو علمی ریاضی           --------------------------