1391/8/21 یکشنبه
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
توضیحات
1
دکتر حافظ حاتمی
استادیار دانشگاه پیام نور
 
--------
2
دکتر مسعود فروزنده
استاد یار دانشگاه شهرکرد
 
---------
3
دکتر اسماعیل صادقی
استاد یار دانشگاه شهرکرد
 
----------
4
دکتر عبدالحسین خواجه علی
استاد یار آموزش و پرورش
 
----------
5
دکتر مسعود آلگونه
استاد یار آموزش و پرورش
 
----------
6
دکتر اشرف خسروی
استادیار آموزش و پرورش
 
-----------
7
دکتر عباس قنبری عدیوی
استادیار
------------