1391/12/5 شنبه

***به اطّلاع دانشجويان كارشناسي ارشد(آموزش محور) مي‌رساند: از نيم سال سوم و در صورت نداشتن درس جبراني و رعايت پيش نياز، اخذ سمينار امكان پذير است. پس از انتخاب سمينار و مشخّص كردن زمينه‌ي كاري تحقيق، جهت تخصيص استاد راهنما و ديگر موضوعات وابسته به سمينار به صورت حضوري به آموزش مركز مراجعه فرماييد.
*** به اطّلاع دانشجويان كارشناسي ارشد(پژوهش محور) مي‌رساند: دانشجويان محترم مي‌توانند از نيم سال سوم و در صورت نداشتن درس جبراني و رعايت پيش نياز، پيشنهاد تصويب موضوع پايان نامه‌ي خود را را به آموزش مركز ارائه نمايند.
براي راهنمايي و مشاوره‌ي پايان نامه لازم است با توجّه به زمينه‌ي كاري قبلاً با استاد راهنما و مشاور (يكي از اين دو بايد هيأت علمي دانشگاه پيام نورباشد) مشاوره صورت پذيرد. ضمناً به هنگام تحويل درخواست تصويب موضوع پايان نامه، كارنامه‌ي كلّي نيم سال‌هاي گذشته بايد ارائه گردد.
***نظر به مصوبه شوراي محترم تحصيلات تكميلي مورخ 14/2/92:فاصله زماني بين تاريخ تصويب پروپوزال تا زمان دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حداقل سه ماه اعلام مي شود.


حمايت از پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشجويانكليه ي دانشجويان فراگير كارشناسي ارشد بايد در زمان فارغ التحصيلي دروس دانشپذيري را با معدل حداقل 14 گذرانده باشند والا مشمول صدور مدرك نمي شوند.
به آگاهي دانشجويان ارجمند كارشناسي ارشد(گروه زبان و ادبيَات فارسي) مي‌رساند: دانشجويان در گزينش استاد راهنما و استاد مشاور براي گذراندن پايان نامه و استاد راهنما براي سمينار، مي‌توانند از راهنمايي و مشاوره‌ي همكاراني -كه نامشان در سياهه‌ي زير آماده است- بهره مند گردند:
1.     دكتر مسعود فروزنده (دانشكده‌ي هنر.دانشگاه شهركرد)
2.   دكتر اسماعيل صادقي(دانشكده‌يادبيَات دانشگاه شهركرد)
3. دكتر حميد رضايي(دانشگاه پيام نور. مركز شهركرد)
4.     دكتر عبدالحسين خواجه علي(دانشگاه فرهنگيان)
5.   دكتر محمَد ابراهيم ايرج پور(دانشگاه پيام نور. مركز باغبهادران)
6.   دكتر حميد رضا قانوني (دانشگاه پيام نور. مركز نجف آباد)
7. دكتر مسعود آلگونه (آموزش و پرورش شهركرد)
8. دكتر خسروي(آموزش و پرورش فارسان)
9.    دكتر عبَاس قنبري عُديوي(آموزش و پرورش شهركرد)
10.دكتر حافظ حاتمي(دانشگاه پيام نور. مركز فارسان)
                                           "به اميد موفَقيَت"