1391/11/8 یکشنبه

نام و نام خانوادگی: بابک صالحی
مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری
وظایف و اختیارات مدیریت امور اداری و  پشتیبانی:

-     اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری و پشتیبانی.

-     مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه  نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه.

-    برنامه ریزی درجهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه ی طرح ها و پیشنهادهای لازم

-    تهیه ی کلیه احکام پرسنلی در امور تشویق، ترفیع، انتصاب، مرخصی ها، بازنشستگی و غیره با رعایت مقررات مربوط و پیش بینی آن ها در زمان مقتضی.

-     همکاری در امر تهیه و تنظیم و  اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی

-    نگهداری پرونده های پرسنلی اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی و ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل .

-     انجام کلیه ی امور مربوط به رفاه کارکنان واعضای هیأت علمی.

-     همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ی پرسنلی مرکز

-     نظارت بر امر ارزشیابی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه و انجام امور مربوط.

-     انجام امور اداری کارکنانی که از طریق پیمانکاران طرف قرارداد دانشگاه معرفی می شوند.

-     ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مختلف واحدهای تابعه.

-     نظارت بر کار کلیه ی واحدهای تحت نظر و اطمینان از صحت عملکرد آن ها در حسن اجرای وظایف محوله.

-     تعیین و ارائه خط مشی های لازم در زمینه های تدارکاتی به واحدهای ذی ربط.

-     نظارت بر انجام امور کاردکس، انبارها و انبار گردانی با همکاری مدیریت امور مالی و براساس مقررات و ارائه گزارش های مربوط.

-    مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و نظارت در ورود و خروج و حضور و غیاب کلیه ی پرسنل و رسیدگی به امور فوق و ارجاع تخلفات حسب مورد به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و ارائه ی گزارش های لازم.

-    ارائه ی به موقع گزارش کار پرسنل به معاونت حقوقی و پشتیبانی جهت پرداخت حقوق و مزایای ماهانه.

-     تایید کارکرد پیمانکاران طرف قرارداد با همکاری واحدهای مربوط جهت ارائه به معاونت حقوقی و پشتیبانی.

-     پیش بینی، تهیه  و توزیع مایحتاج واحدهای مختلف مرکز، طبق برنامه ی تعیین شده و مقررات مربوط.

-     اجرای مصوبات کمیسیون موضوع ماده ی 45 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها.

-     اداره ی امور وسایل نقلیه و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم در زمینه ی بازسازی، تعمیرات و حفاظت از ماشین آلات و وسایط نقلیه.

-     نظارت بر انجام امور مربوط به اداره خدمات عمومی ، نظارت بر اداره ی امور مربوط به تلفنخانه مرکز

-    برنامه ریزی  تعمیرات اساسی و پیشنهاد بودجه ی لازم به مراجع ذی ربط و نظارت بر انجام تعمیرات اساسی در مرکز و تأیید اسناد مربوط.

-     نظارت و انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان های مرکز.

-     انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.