كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1392/7/18 پنجشنبه
فرم هاي ويژه دانشجويان ارشد

دانشجوي محترم فرمهاي ويژه پايان نامه ارشد  را مي توانيد  با كليك بر روي  گزينه دانلود  با فرمت PDF  دريافت نماييد    .نام فرم دريافت
فرم پيشنهادي پايان نامه ارشد دانلود
فرم تائيد محتوي پايان‌نامه رساله براي دفاع توسط استاد راهنما دانلود
گزارش سه ماهه پيشرفت تدوين پايان‌نامه رساله دانلود
صورتجلسه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد دانلود
درخواست دانشجو براي انتخاب استاد راهنماي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رساله دكتري تخصصي دانلود
تحويل نسخه و لوح فشرده پايان‌نامه رساله دانلود
اعلام موافقت شوراي تخصصي گروه آموزشي علمي دانلود
ارزيابي پايان‌نامه رساله (نتيجه داوري) دانلود
چارچوب پايان نامه ها دانلود
ابلاغيه آغاز تدوين پايان‌نامه رساله دانلود

بيشتر