1393/4/11 چهارشنبه معرفی ریاست مرکزمشخّصات فردی

نام ونام خانوادگی : دکتر احمد نادری بنی 

رشته‌ی تحصیلی: فیزیک هسته ای 
تلفن محلّ کا
ر: 33230291- 038                         

نشانی محلّ کار: چهارمحال و بختیاری- فارسان- میدان جمهوری اسلامی-خیابان دانشگاه                                                                                                                                                             

 کارنامه علمی و پژوهشی

فايلها
Dr Naderi.pdf 217.896 KB

بيشتر