كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/6/22 شنبه

مقطع کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی
 
مقطع کارشناسی
1.      مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
2.     علوم کامپیوتر
3.    مهندسی فناوری اطلاعات
۴.    مهندسی کشاورزی (آب و خاک)
5.    مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)
6.    ریاضی (کاربردی)
7.    ریاضی (محض)
8.    ریاضیات و کاربردها
9.      رشته فیزیک (حالت جامد)
10.  روانشناسی (روانشناسی عمومی)
11.  علوم تربیتی (آ و پ پیش دبستانی)
12. تاریخ
13.علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)
14. مدیریت جهانگردی
15. مدیریت بازرگانی
16.حسابداری
17. زبان و ادبیات فارسی(محض)
18. علوم اجتماعی(پژوهشگری علوم اجتماعی)
19. علوم اجتماعی (برنامه ریزی و رفاه اجتماعی)
20. علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)
21. الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
22.   الهیات و معارف اسلامی(تاریخ فرهنگ ملل)
23.  الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی)
24.الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام )
25. حقوق
 
مقطع کارشناسی ناپیوسته
1.    آموزش دینی و عربی
2.    آموزش ریاضی
 
 
بيشتر