كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/11/20 دوشنبه

نکات کوتاه آموزشی
ویژه ورودیهای 92 و قبل از آن

موارد مربوط به پایان نامه
 
 
1- موضوع پایان نامه تنها با پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه علمی معتبر می باشد.
2- درصورت میهمان شدن دانشجودرمراکز دیگرپایان نامه باید درمرکز مبدأ گذرانده شود.
3- تاریخ فارغ التحصیلی همزمان با(تاریخ دفاع) خاتمه جلسه پایان نامه می باشد.
4- چنانچه  دانشجو پس از انتخاب پایان نامه دریک نیمسال آن را به پایان نرسانید حداکثر تا ترم بعدی می تواند    ( کلاً 2ترم) درس مذکور رابه صورت ادامه پایان نامه وبدون واریز شهریه انتخاب نماید بدیهی است درصورت عدم اتمام در2 ترم  می بایست در نیمسالهای بعد مجدداًانتخاب نماید. ضمناً پرداخت یاعدم پرداخت شهریه منوط به نظر سیستم گلستان می باشد.
5- اخذ پایان نامه پس از اتمام دروس ( و یا فقط همراه یک عنوان درس) اعم از جبرانی کارشناسی ، دروس مردودی دوره دانشپذیری ،درس سمینار و یا یکی از دروس دوره ارشدانجام می شود و انتخاب آن بابیش ازیک درس ممنوع می باشد.
6-اخذ پایان نامه به همراه سمینار ویک درس باقی مانده ممنوع است.
7- اخذ درس روش تحقیق با پایان نامه مشروط به قبول یا عدم قبول سیستم گلستان انجام می گردد.
8- دانشجو باید قبل از دفاع از پایان نامه حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی در نشریات علمی پژوهشی معتبر داخلی ویا خارجی مورد تایید وزارت علوم چاپ وتایید نهایی وقطعی چاپ را دریافت کرده باشد .
 
9- دانشجو موظف است درتعیین وقت برای جلسه دفاع بااساتید راهنما ،مشاور،داور وغیره هماهنگی لازم را انجام دهد ومسئولیت عدم اطلاع به موقع به هریک از اساتید در زمان دفاع صرفاً به عهده دانشجو می باشد.
10- ملاک تصمیم گیری وارزیابی یک پایان نامه در جلسه دفاع رأی موافق بیش از نصف کل اعضای هیئت علمی داوران می باشد.
11- قبولی در درس پایان نامه با 3رتبه سنجیده می شود.1- عالی (18تا20) 2- خوب(16تا18) 3- متوسط(14تا16)
12- واحد درس پایان نامه به هیچ عنوان معادل سازی نمی شود.
13- دانشجویانی که پژوهش محورهستند و تمایل به انتخاب پایان نامه را ندارند در صورتیکه متقاضی تغییر شیوه باشند درقالب سنوات مجاز می توانند باارائه درخواست به مدیریت تحصیلات تکمیلی دروس آموزش محور را به جای پایان نامه اخذ نمایند..(تغییر شیوه آموزشی برای هردانشجو دردوران تحصیل فقط یکبارانجام میشودو فقط ازپژوهش محور به آموزش محور امکان دارد)
14- چنانچه دانشجویان ورودی 86 به بعد نتوانند پایان نامه خود را که انتخاب نموده اند به تصویب گروه برسانند می توانند در چارچوب سنوات مجاز دروس آموزش محور را اخذ نمایند.
15- مدت زمانی که دانشجو درس پایان نامه را اخذ نموده ودر حال پیگیری آن میباشد، جزء سنوات او محسوب می گردد.
16-تعداد واحد پایان نامه حداقل 4 و حد اکثر 10 واحد درسی می باشد .
17-استاد راهنما و مشاور برای پایان نامه باید حد اقل دارای رتبه علمی استادیاری با حداقل سه سال سابقه باشد .
18--دانشجویی که در مدت مجاز نتواند پایان نامه را بگذارند می تواند معادل تعداد واحدهای پایان نامه درس یا درس هایی را که گروه آموزشی مربوطه تعیین می کند اخذ و در یک نیمسال تمام کند در این حال اگر میانگین 14 به بالا را کسب کند گواهینامه پایان دوره بدون عنوان کارشناسی ارشد با ذکر میانگین به وی اعطاء می شود .
19- دانشجویانیکه در سمینار راانتخاب می نمایند بهتراست استادراهنمای سمینار وپایان نامه یک نفر باشد.
20- حداقل زمان تصویب پرپوزال تاجلسه دفاع 3 ماه می باشد.
 
 
 
موارد مربوط به سنو ات
 
1-تعداد سنوات برای دانشجویان ارشد(آموزش محور وپژوهش محور)10 نیمسال(برای دانشجویان مشمول تا 1 نیمسال (در قالب 10نیمسال) وبرای سایر دانشجویان تا3 نیمسال (در قالب حداکثر 13نیمسال) قابل افزایش است ).
2-دانشجوی ارشدی که ازمعافیت تحصیلی استفاده می نماید حداکثر3سال می تواند تحصیل کرده وادامه تحصیل درحین خدمت سربازی (با مجوز سازمان مرکزی ) انجام می گیرد.
3- شهریه ثابت دانشجویان ارشد ازترم 11تا 13مقدار 1.25 درصد افزایش می یابد.
4-دانشجوی ارشدی که مجبوربه گذراندن حداقل 12واحد جبرانی دوره کارشناسی یا8 واحد درس جبرانی دوره ارشد ویا 8 واحد درس اضافی تحصیلات تکمیلی انتخاب کند یک نیمسال به دوره او اضافه می شود اما در هر صورت سنوات از 13ترم بیشتر نخواهد شد .
5-دانشجو حداکثر تاپایان اولین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش باید ریزنمرات تایید شده واحدهایی را که تقاضای کتبی برای تطبیق آنها داده ، ارائه کند وفرصت مذکور به هیچ وجه تمدید نخواهد شد .ضمناًبه ازای هر 8 واحد از درسهای پذیرفته شده یک نیمسال تحصیلی از مدت مجاز کاسته می شود .
بيشتر