اخبار:.
طرح دستیار فناوری در این طرح پس از عقد تفاهمنامه با پارک علم و فناوری، دانشجویان مقاطع کارشناسی (پس از پایان نیمسال ششم)، کارشناسی‌ارشد (پس از پایان نیمسال دوم) و دکتری تخصصی (پس از پایان نیمسال چهارم) میتواند در قالب کارآموزی در شرکتهای دانش بنیان و فناور مورد تایید پارک‌های علم و فناوری بهمدت 50 ساعت در هر ماه و در بازه زمانی 6 ماهه حضور یافته و علاوه بر حضور در زیست بوم فناوری، شرکت در دورههای مهارت افزایی و کسب تجربه مربوط، از مزایای این طرح از جمله حمایت مالی (کمک هزینه ده میلیون ریال، برای دانشجویان کارشناسی، بیست میلیون ریال برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد و سی میلیون ریال برای دانشجویان دکتری تخصصی به‌طور ماهانه) و همچنین دریافت گواهی پایان طرح، بهرهمند شوند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر