اخبار:.
برگزاری آزمون مجدد دروس خارج از منبع در تاریخ 24 دیماه به استحضار دانشجویان عزیز می‌رساند آزمون مجدد دروس خارج از منبع جدول ذیل، در مراکز مربوطه در روز شنبه 24 دی‌ماه 1401 رأس ساعت‌ 09 برگزار خواهد شد.  

کد درس               نام درس        تاریخ آزمون           ساعت 
1230133      تحلیل و نقد نثر در دوره عباسی          24/10/1401         09:00
1220313-1219006-1219048     فلسفه مشاء 2 – فاسفه سینوی 1 – حمت مشاء2  24/10/1401   09:00
1229060         تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون            24/10/1401  09:00
1216859        ونتگاههای غیر‌رسمی در کشورهای در حال توسعه          24/10/1401  09:00
1225050-1225159           روانشناسی زبان – نظریه‌های روانشناسی زبان     24/10/1401     09:00

.  شرکت دانشجو در آزمون دروس فوق الزامی نیست ولی چنانچه دانشجو در آزمون دروس فوق شرکت نماید نمره دوم ملاک عمل خواهد بود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر